Privacyverklaring

Clinethique Drs. Kroll / Lipocentrum Maastricht voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Binnen dit kader vindt op een verantwoorde en veilige wijze verwerking plaats van persoonsgegevens. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben hierbij toegang tot persoonsgegevens. Cliënten kunnen desgewenst inzage krijgen in hun persoonsgegevens en zo nodig correcties laten doorvoeren. Bij beëindiging van een behandelcyclus zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Lipocentrum Maastricht respecteert de privacy van haar patiënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder”) is
Lipocentrum Maastricht, gevestigd te Parkweg 26, 6212 XN Maastricht, Kvk-nummer 146 34 775.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1) Uw persoonsgegevens worden verzameld door Lipocentrum Maastricht. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2) Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

– naam
– adresgegevens
– e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
– gegevens betreffende uw gezondheid

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1) Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@lipocentrum.nl.

2) Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot Lipocentrum Maastricht, e-mail adres info@lipocentrum.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.

 

Zittende Vrouw